Avís Legal

En compliment de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,  informem de que les dades de contacte que ens ha facilitat estan incorporades a un fitxer de CLIENTS, propietat de la empresa PARC MINER DEL MAESTRAT S.L., i seran utilitzades amb la única finalitat de fer possible la nostra relació comercial i/o de permetre la realització de futures comunicacions. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes prevists en la esmentada L.O, mitjançant un correu electrònic dirigit a info@parcminerdelmaestrat.com